Werk en inkomen

Bent u ontslagen? Of betaalt uw werkgever uw loon niet of te laat? Wilt u weten hoe het zit met het opbouwen van vakantiedagen en het opnemen van verlof? Lees hier wat uw rechten zijn en wat u kunt doen.

Heb ik recht op een ontslagvergoeding als het UWV toestemming geeft? 

Met de toestemming van het UWV mag de werkgever uw arbeidsovereenkomst opzeggen. Uw werkgever zal dan in principe een transitievergoeding aan u moeten betalen als u minimaal 2 jaar in dienst bent bij de werkgever. Er is een aantal uitzonderingen op deze regel.

Uw rechtshulpverlener kan bekijken of uw werkgever een transitievergoeding aan u moet betalen.

Hoe hoog is de transitievergoeding?
1. Bent u 10 jaar of korter in dienst, dan is de transitievergoeding 1/6 deel van uw bruto maandsalaris voor elke periode van 6 maanden.
2. Bent u langer dan 10 jaar in dienst dan krijgt u voor de jaren na uw tiende dienstjaar een hogere vergoeding. Deze vergoeding is dan ¼ deel van uw bruto maandsalaris per periode van 6 maanden.
3. De vergoeding mag maximaal € 75.000 zijn. Of een jaarsalaris, als dat hoger is.
In sommige gevallen tellen bepaalde dienstjaren niet mee bij het berekenen van de transitievergoeding. Uw rechtshulpverlener kan u hier verder over informeren.

Onder bepaalde voorwaarden mogen transitiekosten (bijvoorbeeld kosten voor scholing en outplacement) en inzetbaarheidskosten (bijvoorbeeld kosten voor een niet werk gerelateerde (talen)cursus) die de werkgever heeft gemaakt, in mindering worden gebracht op de transitievergoeding. Of dit mogelijk is, kan uw rechtshulpverlener voor u uitzoeken.

Een kleine werkgever hoeft onder bepaalde voorwaarden tijdelijk een lagere transitievergoeding betalen
Dit is het geval als uw werkgever in de tweede helft van het jaar, voorafgaand aan het jaar waarin de arbeidsovereenkomst eindigt, gemiddeld minder dan 25 werknemers in dienst had. De werkgever mag dan bij de berekening van de vergoeding uitgaan van de duur van het dienstverband te rekenen vanaf 1 mei 2013. Dit kan alleen als het gaat om een ontslag om bedrijfseconomische redenen en als dat ontslag is veroorzaakt door de slechte financiële situatie van de werkgever.

Deze regeling geldt tot 1 januari 2020.

Er geldt mogelijk een andere transitievergoeding als u 50 jaar of ouder bent bij het eindigen van uw arbeidsovereenkomst
Deze regeling houdt in dat elke werknemer die minimaal tien jaar in dienst is bij de werkgever, over elke periode van 6 maanden dat de werknemer  na het bereiken van de 50-jarige leeftijd bij de werkgever in dienst is geweest, de helft van zijn maandsalaris verkrijgt.

Deze aangepaste regeling geldt niet als u werkzaam was bij een bedrijf, dat in de tweede helft van het jaar, dat voorafging aan het jaar waarin uw arbeidsovereenkomst tot een einde is gekomen, gemiddeld minder dan 25 werknemers in dienst had. Tenzij er voor de werkgever een uitzondering is gemaakt.

Deze regeling vervalt met ingang van 1 januari 2020.

Afdrukken